top of page
Přípravka z češtiny
1. týden

Psaní velkých a malých písmen v názvech,

druhy podmětu,

vedlejší věta podmětná,

literární druhy.

UKOLY NAJDEŠ ZDE

Přípravka z češtiny
2. týden

Opakování z prvního týdne, skloňování podstatných jmen, druhy podstatných jmen,verš, sloka, rým,

typ verše a metafora

UKOLY NAJDEŠ ZDE

Přípravka z češtiny
3. - 4. týden

Opakování z druhého týdne, tréninkový didaktický test.

Test si stáhni a dokonči ZDE.

Přípravka z češtiny
5. týden

Opakování ze čtvrtého týdne, mluvnické kategorie sloves. shoda podmětu s přísudkem, metonymie.

Domácí přípravu si stáhni ZDE.

Přípravka z češtiny
6. týden

Opakování pravopisu:

přídavná jména

Domácí přípravu si stáhni ZDE.

Přípravka z češtiny
7. - 8. týden

Didaktický test

Test si stáhni ZDE.

Tematické okruhy:

Týden 1 - 4: podmět a předmět, vedlejší věta podmětná a předmětná, podstatné jméno a jeho skloňování, psaní velkých písmen ve vlastních jménech, poezie, obrazná pojmenování (metafora, metonymie, synekdocha atd.), mapovací test I

Týden 5 - 8: přísudek a jeho druhy, druhy souvětí souřadného, sloveso a jeho mluvnické kategorie, shoda podmětu s přísudkem, epická poezie, řečnické figury (anafora atd.)

Týden 9 - 12: příslovečné určení, vedlejší věty příslovečné a doplňkové, stupňování příslovcí, pravopis zdvojených hlásek I, práce s odborným textem,

 

Týden 13 - 16: přívlastek a jeho druhy, pravopis přídavných jmen a jejich skloňování,  práce s textem- próza, mapovací test II

Týden 17 - 20: opakování, vedlejší věta přívlastková, přístavek, vsuvka, pravopis zdvojených souhlásek II, stupňování přídavných jmen, práce s odborným textem

Týden 21 - 24: opakování, rozbor vět a souvětí, spojky a jejich druhy, útvary českého jazyka (spisovná, hvorová a nespisovná čeština), práce s textem- próza

Týden 25 - 28: opakování, číslovky a jejich druhy, předložky a citoslovce, tvoření slov, synonyma, homonyma, antonyma, funkční styly, mapovací test III

Týden 29 - 32: individuální opakování dle potřeb studenta

Termín podání přihlášek na střední školy je:

30. listopadu 2020 u čtyřletých oborů s talentovou zkouškou.

1. března 2021 u všech ostatních čtyřletých oborů.

Termín přijímacích zkoušek bývá v polovině dubna, ale zatím není s ohledem na epidemiologická opatření stanoven.

Formulář přihlášky na střední školu lze stáhnout na webových stránkách MŠMT (zatím nezveřejněn na rok 2021/2022). Formulář musí potvrdit základní škola, kde plníš povinnou školní docházku.)

Vzorové testy k jednotným přijímacím zkouškám najdeš na webových stránkách CERMATu.

bottom of page